15
October
2023

"ChERNOMORSKIE VSTREChI" / SAS 1, 2, 5,9 GRUPPY - ShKOLA

Oganizer: KKOO "KShDPR sluzhebnyh sobak"
Location: Russia, Novorossijsk
Share:
photo

Shows

Date Name Rank Show judges
15/10/2023 "ChERNOMORSKIE VSTREChI" / SAS 1 GRUPPY ShKOLA CAC Group Беляков Валерий Schedule
15/10/2023 "ChERNOMORSKIE VSTREChI" / SAS 2 GRUPPY ShKOLA CAC Group Беляков Валерий Тихомирова Марина Schedule
15/10/2023 "ChERNOMORSKIE VSTREChI" / SAS 5 GRUPPY ShKOLA CAC Group Беляков Валерий Schedule
15/10/2023 "ChERNOMORSKIE VSTREChI" / SAS 9 GRUPPY ShKOLA CAC Group Беляков Валерий Schedule
Никто пока не оставлял комментариев